Τα do και don'ts των κωδικών

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Πριν από λίγο καιρό στο επίσημο blog του Firefox δημοσιεύθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με τα do και don'ts για τους κωδικούς σας στο διαδίκτυο. Διαβάστε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο παρακάτω και σκεφτείτε κατά πόσο ακολουθείτε τις συμβουλές. Αν όχι, είναι καιρός να αλλάξετε συνήθειες.

There’s a saying when it comes to online passwords: they’re like a toothbrush. That’s because you want a good toothbrush (just like a password), you should change it often (just like a password) and you should never share it (just like a password!).

There are some key dos and don’ts that can help:

DON’T

 •     use personal information that could be easily guessed or accessed, like your birthday (which happens more often than you might think) — it’s easy for you to remember, but easy for someone shady to find
 •     use actual words that you can find in actual language (any language)
 •     use the same password for all of your accounts

DO

 •     use a different password for each account
 •     combine capital letters, numbers and special characters
 •     change your password once every three months or so — and immediately if a site notifies you of a security breach
 •     use the Master Password feature in Firefox (more on that here.)

By now you’re probably thinking, "I can’t remember my keys in the morning. How am I supposed to remember all these new passwords all the time?"

Here are a few steps to creating easy-to-remember passwords that are still secure.

 •     Choose a phrase - let’s try "The quick brown fox jumps over the lazy dog."
 •     Use the first letter in each word and capitalize the first one: Tqbfjotld
 •     Make it stronger by adding a special character: Tqbfjotld!
 •     Now, associate it with each website you log in to. For example, you could use YT for YouTube, FB for Facebook, your bank’s initials — you get the point. So your password would now look like this:

YTTqbfjotld! (for YouTube)
FBTqbfjotld! (for Facebook)
and so on, and so on...

Choosing secure passwords will go a long way to keeping you safe online.