Οι συντομεύσεις του Google Drive

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Το Google Drive στο διαδίκτυο έχει μια σειρά συντομεύσεων πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πετύχετε διαφορετικούς σκοπούς, όπως την επιλογή ενός εγγράφου από μια λίστα ή την πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες.

Εδώ είναι μια τρέχουσα λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου που μπορείτε να εφαρμόσετε ξεχωριστά ή να τα συνδυάσουν.

Select items

Shortcut

Action

↓/j Navigate to the next item in the list
↑/k Navigate to the previous item in the list
x Select/deselect the current item
Shift + ↓/j Continue the selection/deselection to the next item
Shift + ↑/k Continue the selection/deselection to the previous item
Shift + a Select all visible items
Shift + n Clear all selections


Go to different views

Shortcut

Action

g then n Focus the navigation panel
g then f Focus the folders view
g then l Focus the items view
g then d Focus the details pane
g then t Focus the Google bar at the top of the page


Application

Shortcut

Action

?Shift + /, or Ctrl + / Display the keyboard shortcuts pop-up
d Show/hide the details pane
/ Focus the search box


Create new Google documents, spreadsheets, and presentations

Shortcut

Action

Shift + t Create a new document
Shift + p Create a new presentation
Shift + s Create a new spreadsheet
Shift + d Create a new drawing
Shift + f Create a new folder
Shift + o Create a new form


Menus

Shortcut

Action

c Open the create menu
u Open the upload menu
a Open the more actions menu
r Open the sort menu
t Open the settings menu


Actions

Shortcut

Action

Enter or o Open the current item
n Rename the current item
. Share the selected items
z Move the selected items
s Star/unstar the current item or the selected items
p Show document preview


Mac users can replace Ctrl with the Command key (⌘ or 'Apple' key) and Alt with the Option key.