Έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τεχνολογικά νέα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομειών (Ε.Ε.Τ.Τ.) εξέδωσε έκτακτη ρύθμιση για την παράταση ημερομηνιών λήξης περιόδου εκχώρησης και δέσμευσης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Επειδή:

1. Σύμφωνα με την ως άνω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κηρύσσεται ως τραπεζική αργία η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου

2. Ανακύπτει επιτακτική ανάγκη προστασίας των κατόχων ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr, των οποίων η περίοδος εκχώρησης και δέσμευσης λήγει κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την

ως άνω Π.Ν.Π.

Αποφασίζει:

1. Ορίζει ότι :

α) Ονόματα Χώρου των οποίων η περίοδος εκχώρησής τους λήγει από τις 14-6-15 έως και τις 27-6-15, παρατείνεται η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης έως και τις 13-7-15.

β) Ονόματα χώρου, των οποίων η περίοδος εκχώρησης τους λήγει από τις 29-6-15 έως και τις 8-7-15, διατηρούνται σε ισχύ έως και τις 9-7-15. Η διάρκεια του δικαιώματος δέσμευσης, η οποία είναι 15 ημέρες άρχεται για όλα τα ανωτέρω ονόματα την 10η Ιουλίου 2015.

γ) Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που θα αποκτηθεί με την ανανέωση των ανωτέρω ονομάτων χώρου θα έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης και όχι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ανανέωσης, εάν αυτή είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης.

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τις 29-6-2015.

3. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.