Συμμόρφωση με τον κανονισμό General Data Protection Regulation (GDPR)

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τα νέα μας

Για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία και ελεύθερη διακίνηση προσωπικών δεδομένων και αντικατάσταση της οδηγίας 95/46/EC.

Τι είναι το GDPR

Προς αντιμετώπιση των δυσκολιών που ανακύπτουν από την Οδηγία, η ΕΕ δημιούργησε ένα νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων- το GDPR. Το GDPR αποβλέπει στο να εναρμονίσει το νομοθετικό καθεστώς προστασίας δεδομένων σε όλη την ΕΕ, χωρίς προηγούμενη εθνική πράξη ενσωμάτωσης.

Στη θεωρία, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί έχουν πιο σταθερές προϋποθέσεις για την προστασία δεδομένων στην ΕΕ. Εντούτοις, υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που παραμένουν ασυντόνιστοι.

Σε αυτούς τους τομείς, οι προϋποθέσεις συμμόρφωσης εξακολουθούν να ποικίλλουν από Κράτος Μέλος σε Κράτος Μέλος.

Το GDPR έχει επίσης σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τα τελευταία 20 χρόνια, υιοθετώντας μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση στον Κανονισμό.

Ο νόμος της ΕΕ για την προστασία δεδομένων επηρεάζει όλους τους οργανισμούς εντός ΕΕ (και κάποιους εκτός ΕΕ).

Πολλοί οργανισμοί που είχαν λίγες ή και καθόλου ευθύνες συμμόρφωσης υπό την Οδηγία, τώρα έχουν νέες ή αυξημένες υποχρεώσεις υπό το GDPR.

Ανάλυση του κανονισμού

Σύμφωνα με τα Άρθρα 2 και 3, ο εν λόγω Κανονισμός εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων εν όλω ή εν μέρει με αυτοματοποιημένα μέσα και στην επεξεργασία μη αυτοματοποιημένων μέσων των προσωπικών δεδομένων που συνιστούν μέρος ενός συστήματος αρχειοθέτησης ή σκοπεύουν να γίνουν μέρος αυτού.

Αυτή η επεξεργασία πρέπει να λάβει χώρα στο πλαίσιο ενεργειών ενός υπεύθυνου επεξεργασίας ή ενός επεξεργαστή εντός της ΕΕ, ανεξαρτήτως εάν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα εντός της ΕΕ ή όχι. Αυτό δηλώνει ότι το GDPR εφαρμόζεται επίσης σε επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστημένες εντός της ΕΕ, αλλά πουπροσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες ή επιβλέπουν τη συμπεριφορά υποκειμένων δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Με άλλα λόγια, επιχειρήσεις που στοχεύουν σε πολίτες της ΕΕ μέσω διαδικτύου για υπηρεσίες, αγαθά ή επίβλεψη, θα πρέπει να συμμορφώνονται στους κανόνες της ΕΕ για την ιδιωτικότητα των δεδομένων αυτών των πολιτών.

Φαίνεται ότι δημιουργείται ένα ενδιαφέρον δεδικασμένο, όπου οι κανόνες ακολουθούν τα δεδομένα αντί να είναι αυστηρώς εδαφικοί. Κατά συνέπεια, τόσο οι υπεύθυνοι επεξεργασίας όσο και οι επεξεργαστές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με το νέο Κανονισμό στον οποίο υπόκεινται.

Επιπλέον, σε αντίθεση με την Οδηγία, το GDPR εφαρμόζεται στη δικαιοδοσία είτε ο υπεύθυνος επεξεργασίας είτε ο επεξεργαστής είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του πού διεξάγεται η επεξεργασία των δεδομένων, καθώς και όπου ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι μια μη ενωσιακή επιχείρηση αλλά έχει εγκατάσταση σε δικαιοδοσία όπου εφαρμόζεται νομοθεσία Κράτους Μέλους.