Η imonline στην Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ

Γράφει Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Τα νέα μας

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της συνεχούς της εξέλιξης είναι πλέον μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) ιδρύθηκε το 1998 για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ανάπτυξη και εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ που χαρακτηρίζει ακόμα και σήμερα την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Σκοπός της Ακαδημίας είναι η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Τα ιδρυτικά της μέλη είναι καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Η ΕΛ.Α.Μ συμμετέχει σε πολλές επιχειρηματικές εκδηλώσεις και έχει οργανώσει με επιτυχία πολλές ημερίδες και συμπόσια. 

Ενώ αρχικά προβλεπόταν ότι μέλη της θα μπορούσαν να είναι, εκτός από τα ιδρυτικά μέλη, μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία διδάσκουν μάρκετινγκ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας ή της Αλλοδαπής, έχοντας διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ, πρόσφατα η ΕΛ.Α.Μ. διεύρυνε τους ορίζοντές της. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του καταστατικού της, άνοιξε τις πόρτες της σε καθηγητές συγγενών γνωστικών αντικειμένων, στελέχη επιχειρήσεων αλλά και φοιτητές, φιλοδοξώντας έτσι να αποτελέσει μια δεξαμενή συγκέντρωσης και διάχυσης υψηλού επιπέδου γνώσεων και επιχειρηματικών πρακτικών.

Λίγα λόγια για την ακαδημία:

ΣΚΟΠΟΣ

Η προαγωγή της επιστήμης του Μάρκετινγκ, η εφαρμογή, η διάδοση και η ανάπτυξη των αρχών της σε όλους τους χώρους της σύγχρονης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΙ

α) Η συγκέντρωση, καταγραφή και συστηματοποίηση της γνώσης που προκύπτει από την ελληνική εμπειρία εφαρμογής του Μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία μιας "Ελληνικής Σχολής Μάρκετινγκ" που να ανταποκρίνεται και να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων. 

β) Η συμβολή στην ανάπτυξη σημαντικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με εστίαση σε εξειδικευμένους τομείς της επιστήμης του Μάρκετινγκ. 

γ) Η δημιουργία σχέσεων και η ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών με καθηγητές Μάρκετινγκ του εξωτερικού, με σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη της επιστήμης του Μάρκετινγκ. 

δ) Η δημιουργία και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επιχειρηματικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, οι οποίοι, λειτουργώντας ως βαρόμετρα των συνθηκών της αγοράς, μπορούν να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση και οργανισμό του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

ε) Η μεταφορά τεχνογνωσίας προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, οργανισμό ή φορέα και η υποστήριξη με κάθε μέσο των προσπαθειών υιοθέτησης και εφαρμογής του Μάρκετινγκ. 

Μέσα Επίτευξης Σκοπού & Στόχων

- Επιμορφωτικές και ενημερωτικές συναντήσεις των μελών.

- Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, ειδικών διοργανώσεων.

- Ανάληψη εκπόνησης ερευνών και μελετών επί συναφών θεμάτων.

- Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις από τα Μ.Μ.Ε.

- Ανάπτυξη επιμορφωτικής δραστηριότητας.

- Ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και μέσων.

- Έκδοση βιβλίων και βοηθημάτων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.

- Έκδοση επιστημονικού περιοδικού με σύστημα κριτών.