Ήρθαν τα Webmaker Badges

scroll

Ήρθαν τα Webmaker Badges

Γράφει ο/η Μανώλης Βαρούχας
Κατηγορία Mozilla Firefox

Τα badges αποτελούν ψηφιακά πιστοποιητικά προσόντων, κατορθωμάτων και συμμετοχή. Μπορείτε όλοι όσοι έχετε φιλοδοξίες στο web development κλπ να αρχίσετε να συμμετέχετε σε πολύ ενδιαφέροντα projects.

Head over to Thimble, pick a project and sign in to start earning!
Mozilla

Code Whisperer

Description:

The CodeWhisperer mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents a general coding skill and is earned by adding explanatory and helpful comments to a Mozilla Webmaker Project.

It indicates that the earner has written code comments at least 3 times in Webmaker projects.

Mozilla

Editor

Description:

The Editor mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents an HTML skill and is earned by fixing or adding either a header or a paragraph to a Mozilla Webmaker Project by using the proper texts.

It indicates that the earner has completed this task successfully at least 3 times in Webmaker projects.

Mozilla

Image Maker

Description:

The ImageMaker mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents an HTML skill and is earned by fixing or adding an image to a Mozilla Webmaker Project through proper use of the tag.

It indicates that the earner has completed this task successfully at least 3 times in Webmaker projects.

Mozilla

Div Master

Description:

The DivMaster mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents an HTML skill and is earned by properly using the div tag in a Mozilla Webmaker Project.

It indicates that the earner has completed this task successfully at least 2 times in Webmaker projects.

Mozilla

A Lister

Description:

The A Lister mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents an HTML skill and is earned by fixing or adding a list to a Mozilla Webmaker project by properly using the ordered and unordered list tags.

It indicates that the earner has completed this task successfully at least 3 times in Webmaker projects.

Mozilla

Media Maker

Description:

The MediaMaker mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents an HTML skill and is earned by fixing or adding a media to a Mozilla Webmaker project by properly using the iframe tag.

It indicates that the earner has completed this task successfully at least 2 times in Webmaker projects.

Mozilla

Audio Maker

Description:

The AudioMaker mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents an HTML skill and is earned by fixing or adding audio to a Mozilla Webmaker project.

It indicates that the earner has completed this task successfully within a Webmaker project.

Mozilla

Hyperlinker

Description:

The Hyperlinker mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents an HTML skill and is earned by fixing or adding a hyperlink to a Mozilla Webmaker project by properly using the 'a' tag.

It indicates that the earner has completed this task successfully at least 2 times in Webmaker projects.

Mozilla

Super Styler

Description:

The SuperStyler mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It represents a CSS skill and is earned by using CSS to properly format text or position items within a Mozilla Webmaker project.

It indicates that the earner has completed this task successfully at least 3 times in Webmaker projects.

Mozilla

Thimble Projectizer

Description:

The ThimbleProjectizer mini-badge is part of the Mozilla Webmaker series. It indicates that the earner has successfully completed and published a Mozilla Webmaker Thimble project.