Πότε ένα email μπορεί να θεωρηθεί spam;

Γράφει Μανόλης Μαθιουδάκης
Κατηγορία Blog

Η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, μπορεί να θεωρηθεί ως κακόβουλο, δηλαδή spam, εαν δεν τηρεί τις προϋποθέσεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μπορείτε να δείτε τον κανονισμό Ο∆ΗΓΙΑ 2002/58/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εδώ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?...